NASZE PSY

 
NASZE PSY

Cherni Strazhnik TIMLY FIND "Tymon"

International & Multi Champion
ur: 04.04.2010
HD A, DCM: clear

Cherni Strazhnik MERCURY "Freddie"

2x Best Pyppy, Best Junior
ur: 05.05.2019